O NAMA

Uprava za Nasade – Zadar osnovana je 1. srpnja 1951. godine Rješenjem Narodnog odbora grada Zadra Broj: 6175/5 od 13. svibnja 1951. godine.

Rješenjem Narodnog odbora gradske općine Zadar Broj: 4521-293/1955 od 18. studenog 1955. godine upisuje se u registar ustanove sa samostalnim financiranjem pod nazivom „Uprava za nasade i groblja“.

„Uprava za nasade i groblja“ 08. travnja 1958. godine mijenja se u naziv „Uprava nasada“ te se pod tim imenom upisuje u Registar ustanova sa samostalnim financiranjem Narodnog odbora općine Zadar.

10. prosinca 1958. godine Rješenjem 01/2-8637/1-1958 Narodni odbor općine Zadar osniva komunalno poduzeće „Nasadi i kupališta“.

06. prosinca 1989. godine Skupština općine Zadar Odlukom Klasa: 363-01/89-01/21, Ur. Broj: 2198-0189-1, organizira komunalnu radnu organizaciju „Nasadi i kupališta“ kao javno poduzeće.

27. studenog 1989. godine Gradsko vijeće Grada Zadra Odlukom o preoblikovanju komunalnih poduzeća i usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Klasa: 024-01/95-01/22, Ur. Broj: 2198/01-1/1-95-1, preoblikuje javno komunalno poduzeće „Nasadi“ s potpunom odgovornošću, u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Od tada do danas poslujemo kao društvo s ograničenom odgovornošću pod imenom „Nasadi“, usluge održavanja javnih površina, groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova.

Djelatnosti:
  - Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada
  - Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
  - Završni građevinski radovi
  - Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
  - Trgovina na malo cvijećem
  - Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
  - Održavanje javnih površina
  - Održavanje groblja i krematorija i obavljanje pogrebnih poslova
  - Krajobrazno projektiranje (planiranje i projektiranje vrtova, parkova, sportskih terena i             
    drugih zelenih površina)
  - Korištenje opasne kemikalije (dušične kiseline)

Osnivač tvrtke Nasadi d.o.o. je Grad Zadar koji je i vlasnik 100%-tnog udjela.

Misija tvrtke Nasadi d.o.o. je pružiti visoku kvalitetu usluga u pogledu održavanja javnih zelenih površina i groblja te obavljanju pogrebnih poslova kao temeljnih djelatnosti tvrtke.

Nadalje, u proizvodnji, uzgoju i prodaji cvijeća, ukrasnog bilja i rasada kroz kontinuirana poboljšanja kvalitete naših proizvoda želimo postati prepoznatljivi kao pouzdani partner svih zainteresiranih strana odnosno naših kupaca, dobavljača, zaposlenika te cjelokupne društvene zajednice.