NOVOSTI

Javna prodaja radnih strojeva društva

lis 3, 2023 | Novosti - Objave

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora za prodaju radnih strojeva Društva, danoj na 232. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 26. lipnja 2023. godine, Nasadi d.o.o., dana 3. listopada 2023  godine:

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU RADNOG STROJA DRUŠTVA

1. PREDMET PRODAJE:

RB.NAZIV SREDSTVA OPISPOČETNA CIJENA (euro) s uključenim PDV-om
1.Husqvarna AB
S – 561 82 Husqvarna
Sweden, Model: R18, Prod. Year 2010 PNC 9664140-01, Serijal number: 20103700001, Nom.Efect, 9.7 kW,
 -tehnički neispravna;  -vidljivi tragovi korištenja375,00 €

2. UVJETI PRODAJE:

Prodaja radnog stroja iz točke 1. provesti će se putem javnog prikupljanja ponuda.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Radni stroj se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno“ i isključuje se mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za radni stroj dostavila svoju ponudu.

Ponude za radni stroj, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

            Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23 000 Zadar, 

PONUDA ZA JAVNU PRODAJU radnog stroja:navesti naziv radnog stroja za koji se dostavlja ponuda“;

“NE OTVARAJ”,

Ponude se moraju dostaviti do dana 10. listopada 2023. godine, do 13,00 sati (bez obzira na način dostave), odnosno do otvaranja ponuda.

Naknadno zaprimljene ponude neće se razmatrati.

Nadmetanje provodi povjerenstvo sastavljeno od tri člana.

Nadmetanje je pravovaljano ako  sudjeluje najmanje jedan natjecatelj.

Pravo na kupnju radnog stroja ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da kupoprodajna cijena ( s PDV-om ) ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom vrijednosti radnog stroja od strane povjerenstva.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda.

Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za radni stroj dužan je  u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude, s prodavateljem sklopiti ugovor o kupoprodaji radnog stroja i uplatiti ponuđeni iznos. U protivnom se smatra da je odustao od kupnje.

Ukoliko natjecatelj koji ponudi najveći iznos u roku od 7 (sedam) dana ne sklopi ugovor o kupoprodaji radnog stroja i uplati navedeni iznos, pravo kupnje stječe natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti. Ukoliko natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti odustane od kupnje, nadmetanje će biti ponovljeno.

Isporuka radnog stroja se obavlja po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.

JAVNO OTVARANJE PONUDA  ĆE SE ODRŽATI dana 10. listopada 2023. godine  u prostorijama Nasadi d.o.o., s početkom u 13,00 sati.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje radnih strojeva može se dobiti na broj: 302 865 svaki radni dan od 08,00-12,00sati.

                                                                                                                      Nasadi d.o.o. Zadar

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča x4