NOVOSTI

JAVNA PRODAJA RADNIH STROJEVA

ruj 30, 2020 | Novosti - Objave

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora za prodaju radnih strojeva Društva, danoj na 211. sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 29. rujna 2020. godine, Nasadi d.o.o. dana 30. rujna 2020. godine:
OGLAŠAVAJAVNU PRODAJU RADNIH STROJEVA DRUŠTVA

1. PREDMET PRODAJE:

2. UVJETI PRODAJE:

Prodaja radnih strojeva iz točke 1. provesti će se putem javnog prikupljanja ponuda.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezu polaganja jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene, na IBAN broj: HR4923400091110223226 (kod Privredne banke Zagreb d.d.), poziv na broj odobrenja: navesti datum

Radni strojevi se prodaju prema načelu “viđeno-kupljeno“ i isključuje se mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za radni stroj dostavila svoju ponudu.

Ponude za radni stroj, uz obvezni dokaz o uplati jamčevine, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23 000 Zadar, „PONUDA ZA JAVNU PRODAJU radnog stroja: navesti naziv radnog stroja za koji se dostavlja ponuda; NE OTVARAJ”, do 09. listopada 2020. godine u 09:00 sati, odnosno do otvaranja ponuda.

Naknadno zaprimljene ponude neće se razmatrati.

Nadmetanje provodi povjerenstvo sastavljeno od tri člana.

Nadmetanje je pravovaljano ako sudjeluje najmanje jedan natjecatelj.

Pravo na kupnju radnog stroja ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da kupoprodajna cijena (s PDV-om) ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom tržne vrijednosti osobnog vozila od strane povjerenstva.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda i za koju je uredno uplaćena jamčevina.

Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za radni stroj dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude, s prodavateljem sklopiti ugovor o kupoprodaji radnog stroja i uplatiti ponuđeni iznos. U protivnom se smatra da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine kao i natjecatelj koji odustane od nadmetanja nakon već uplaćene jamčevine.

Ukoliko natjecatelj koji ponudi najveći iznos u roku od 7 (sedam) dana ne sklopi ugovor o kupoprodaji radnog stroja i uplati navedeni iznos, pravo kupnje stječe natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti. Ukoliko natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti odustane od kupnje, nadmetanje će biti ponovljeno.

Isporuka radnog stroja se obavlja po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.

Natjecatelju koji na nadmetanju ne uspije ostvariti pravo na kupnju radnog stroja vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 14 dana od dana provođenja nadmetanja.

JAVNO OTVARANJE PONUDA ĆE SE ODRŽATI dana 09. listopada 2020. godine godine u prostorijama „Nasadi” d.o.o. s početkom u 09:00 sati.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje radnih strojeva može se dobiti na broj: 023 302 865 svaki radni dan od 08:00 – 12:00 sati.

Nasadi d.o.o.