NOVOSTI

Javna prodaja teretnog vozila

tra 1, 2022 | Novosti - Objave

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora za prodaju radnih strojeva Društva, danoj na 223. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 01. travnja 2022. godine i Odluke broj: 443-1/22, Nasadi d.o.o., dana 01. travnja 2022. godine:

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU TERETNOG VOZILA

2. UVJETI PRODAJE:

Prodaja vozila iz točke 1. provesti će se putem javnog prikupljanja ponuda. Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Vozilo se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno“ i isključuje se mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Ponude za vozilo, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar,

PONUDA ZA JAVNU PRODAJU TERETNOG VOZILA

“NE OTVARAJ”,

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 13. travnja 2022. godine, s početkom u 12:00 sati u prostorijama Nasada d.o.o.

Ponude koje ne stignu do dana 13. travnja 2022. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave, neće se razmatrati.

Nadmetanje provodi povjerenstvo sastavljeno od tri člana.

Nadmetanje je pravovaljano ako sudjeluje najmanje jedan natjecatelj.

Pravo na kupnju vozila ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da kupoprodajna cijena (s PDV-om) ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom tržne vrijednosti osobnog vozila od strane povjerenstva.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda.

Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za vozilo dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude, s prodavateljem sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila i uplatiti ponuđeni iznos. U protivnom se smatra da je odustao od kupnje.

Ukoliko natjecatelj koji ponudi najveći iznos u roku od 7 (sedam) dana ne sklopi ugovor o kupoprodaji vozila i uplati navedeni iznos, pravo kupnje stječe natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti. Ukoliko natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti odustane od kupnje, nadmetanje će biti ponovljeno.

Isporuka vozila se obavlja po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje vozila može se dobiti na broj: 023 302 865 svaki radni dan od 08:00 do 14:00 sati.