NOVOSTI

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

tra 7, 2014 | Novosti - Objave

Na temelju članka 6. st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11), Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu pravnih osoba koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 3/98) i suglasnosti Nadzornog odbora, Trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Natječajem se daje u zakup poslovni prostor prodavaonice (“Mimoza”), u Zadru, Široka ulica 11, površine 86 m2.

2. Namjena poslovnog prostora pod točkom 1. je:

  • trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama,
  • trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
  • trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama,
  • trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama,
  • trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama,
  • trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama,
  • djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića,
  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

3. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada svim pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se natječu.

4. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, zajedno s opremom koja je u vlasništvu trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o., a preuređenja prostora u cilju poboljšanja funkcionalnosti prostora padaju na teret zakupoprimatelja.

5. Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor pod točkom 1. iznosi 25 EUR-a po m2 bez PDV-a.

6. Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina uz mogućnost produljenja.

7. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno ime tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za povrat jamčevine.
b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od šest mjesečnih zakupa prostora, obračunato po ponuđenoj cijeni EUR/m2 (6 x mx ponuđena cijena u EUR-ima), na žiro-račun trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o. otvoren kod OTP banke broj: 2407000-1100352493, sa svrhom uplate “jamčevina”, poziv na broj 02- OIB ponuditelja. Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja neće uzeti u obzir ponude onih natjecatelja za koje utvrdi da do dana otvaranja ponuda nisu uplatili iznos jamčevine u korist žiro-računa trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Ukoliko ponuđač nakon izvršenog natječaja odustane izgubit će pravo na povrat jamčevine.
c) Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima za trgovačko društvo ili ustanovu, rješenje o registraciji udruge građana, obrtnicu, osobnu kartu ili domovnicu za fizičku osobu ( traženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije);
d) Dokaz o uspješnosti poslovanja (original BON-1, BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke);
e) Dokaz o podmirenim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (original ili ovjerena potvrda Porezne uprave, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja),
f) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, mora po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema trgovačkom društvu “Nasadi” d.o.o. i Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda, te se ponude ponuđača neće razmatrati ukoliko do trenutka javnog otvaranja ponuda ne dostave potvrdu o podmirenju dugovanja;

7.Pravo na zakup poslovnog prostora ima natjecatelj koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

8. Ponude za natječaj upućuju se Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR- NE OTVARATI”, a šalju se preporučenom pošiljkom na adresu trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1 ili donose neposredno u Upravu društva.

9. Ponuda mora biti izražena u Eurima po m2 mjesečno. Zakupnina se plaća u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju HNB-e na dan ispostave računa.

10. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.

11. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja osmi dan od dana objave natječaja s početkom u 13,00 sati u Upravi Trgovačkog društva „Nasadi“ d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar.

12. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik presliku izvoda iz registracije.

13. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješteni najkasnije u roku do 30 dana i to pismeno;

14. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana primitka Odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine za predmetni poslovni prostor.

15. S odabranim ponuđačem sklopiti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati sva prava i obveze između ugovornih strana. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava potvrđen (solemniziran) po Javnom bilježniku, na trošak zakupnika.

16. Prije sklapanja Ugovora o zakupu, radi osiguranja plaćanja zakupnine, zakupoprimatelj je dužan dostaviti 2 (dvije) bjanko zadužnice, na iznos od 100.000,00 kuna i garanciju banke za uredno plaćanje ugovorne obveze u iznosu u visini godišnjeg najma predmetnog prostora koju je obvezan obnavljati svakih 12 (dvanaest) mjeseci od potpisivanja Ugovora o zakupu, do isteka najma;

17. Trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o., odlukom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cijelosti ili djelomično poništi natječaj bez iznošenja razloga, odnosno pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu.

18. Podatke o poslovnom prostorom za koji se natječu sudionici natječaja mogu dobiti u upravi trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o. uz prethodni dogovor na tel: 302-865, radnim danom od 08,00-12,00 sati.