NOVOSTI

Javni natječaj za ponovnu dodjelu grobnih mjesta na korištenje

tra 2, 2022 | Novosti - Objave

Trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o. objavljuje javni natječaj za ponovnu dodjelu napuštenih grobnih mjesta na korištenje, te prodaju opreme i uređaj groba (grobnica) na Gradskom groblju u Zadru. Napuštene grobnice su grobnice koje su stekle zakonske uvjete da se mogu smatrati napuštenim i da se mogu ponovo dodijeliti na korištenje sukladno članku 14. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12, 89/17) Grobnice su navedene sa sljedećim početnim cijenama (u iskazanoj početnoj cijeni uračunat je PDV):

Navedena grobna mjesta mogu se razgledati svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, na Gradskom groblju Zadar, na adresi Franka Lisice 46, gdje je moguće izvršiti uvid u Procjembeni elaborat za svaku pojedinu grobnicu, kao i u naputak Uprave za zaštitu kulturne baštine sa smjernicama za dozvoljene radove, jer je za svaku pojedinu grobnicu potrebno zatražiti i ishoditi rješenje o prethodnom odobrenju za predmetne radove od strane Uprave za za štitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zadru.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, bez mogućnosti naknadnih prigovora.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici Trgovačkom društvu NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, s naznakom: „PONUDA ZA KUPNJU GROBNICE –NE OTVARAJ“.

Rok za dostavu ponuda je do dana 11. travnja 2022. godine do 12:00 sati, odnosno do otvaranja ponuda. Ponude koje ne stignu do dana 11. travnja 2022. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave, neće se razmatrati.

Pravo na kupnju grobnice ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom realne vrijednosti grobnice po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke i procjenitelju nekretnina.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda.

Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za grobnicu dužan je u roku od 3 (tri) dana od dana odabira njegove ponude s Nasadima d.o.o. sklopiti ugovor o kupoprodaji opreme i uređaja groba (grobnice), te će mu se izdati Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje i visini naknade za korištenje grobnog mjesta na Gradskom groblju u Zadru.

Prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji opreme i uređaja groba (grobnice), uz izlicitiranu cijenu za opremu i uređaj groba (grobnice), kupac je dužan platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 550,00 kn + PDV po m².

Ukoliko se kao jedna od ponuda nađe ponuda nekog od zakonskih nasljednika bivših korisnika grobnica, isti ima pravo prvokupa po cijeni najpovoljnije ponude koja pristigne u otvorenom roku za dostavljanje ponuda.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 023/302-865 svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Uprava Društva zadržava pravo poništiti predmetni Javni natječaj bez posebnog obrazloženja.