NOVOSTI

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

svi 20, 2024 | Novosti - Objave, Uncategorized

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N.125/11, 64/15, 112/18) i suglasnosti Nadzornog odbora s 237. sjednice, Trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o.,  Perivoj Vladimira Nazora 1, raspisuje sljedeći:

                JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Natječajem se daje u zakup poslovni prostor na lokaciji Široka ulica 11, u Zadru, površine 91 m².

2. Namjena poslovnog prostora pod točkom 1. je:

  • trgovina na malo u  prodavaonicama (osim trgovine motornim vozilima i motociklima)
  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
  • pravne i računovodstvene djelatnosti
  • arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo

3. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se natječu.

4. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, zajedno s opremom koja je u vlasništvu trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o., a preuređenja prostora u cilju poboljšanja funkcionalnosti prostora padaju na teret zakupoprimatelja.

5. Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovni prostor pod točkom 1. iznosi 25 EUR-a po m² bez PDV-a.

6. Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina.

7.  Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno ime tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa-IBAN za povrat jamčevine.

b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 1.000,00 eura na račun trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o. otvoren kod ERSTE banke broj: HR4724020061100565838 sa svrhom uplate “Jamčevina”, poziv na broj: HR00 2024 – OIB NATJECATELJA. Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja neće uzeti u obzir ponude onih natjecatelja za koje utvrdi da do dana otvaranja ponuda nisu uplatili iznos jamčevine u korist računa trgovačkog društva “Nasadi” d.o.o. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.

c) Izvadak iz sudskog registra (original ili ovjerena preslika) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno izvadak iz obrtnog registra (original ili ovjerena preslika), ako se radi o fizičkoj osobi, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja.

d) Dokaz o podmirenim obvezama prema Državnom proračunu s osnova javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

e) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, mora po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema trgovačkom društvu “Nasadi” d.o.o. i Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda, te se ponude ponuđača  neće  razmatrati ukoliko do trenutka javnog otvaranja ponuda ne dostave potvrde o podmirenju dugovanja.

Osobe koje su bile odgovorne osobe u društvima, uprava društva/predsjednik uprave, osobe i pravne osobe osnivač/suosnivač u drugim pravnim osobama koje imaju dospjelih obveza prema “Nasadima” d.o.o. i Gradu Zadru  da bi bili sposobni ponuditelji moraju imati potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema “Nasadima” d.o.o. i Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda.

f) Ponuditelj je u ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u točki 2. ovog javnog natječaja, te će ista biti navedena u ugovoru o zakupu poslovnog prostora

8. Pravo na zakup poslovnog prostora ima natjecatelj koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

9. Ponuda mora biti izražena u eurima po m² mjesečno bez uračunatog PDV-a. Početna cijena je utvrđena bez uračunatog PDV-a.

10. Najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu ugovorene najamnine za razdoblje od šest mjeseci, radi osiguranja plaćanja zakupnine, solemnizarane kod javnog bilježnika.

11. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava.

12. Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora, kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. U slučaju dobivanja suglasnosti zakupodavca za preinake poslovnog prostora, zakupnik se obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekt i ostala eventualna  dodana vrijednost poslovnog prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Nasadi d.o.o.

13. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za poslovni prostor za koji se natječe.

14. Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR-NE OTVARATI”, na adresu Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar. Bez obzira na način dostave, rok za donošenje ponude je najkasnije do 4. lipnja 2024. godine u 12,00 sati.

15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a javni natječaj za zakup poslovnog prostora će se ponoviti.

Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor u zakup, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s Odlukom o dodjeli poslovnog prostora.

16. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 4. lipnja 2024. godine, u 12,00 sati u Upravi Nasada d.o.o., na adresi Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar.

17. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

18. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješteni najkasnije u roku do 15 dana od dana otvaranja ponuda.

19. S odabranim ponuđačem sklopiti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati sva prava i obveze između ugovornih strana. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika, na trošak zakupnika.

20. Trgovačko društvo “Nasadi” d.o.o., odlukom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cijelosti ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga, odnosno pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu.

21. Podatke o poslovnom prostoru zainteresirani mogu dobiti u Trgovačkom društvu “Nasadi” d.o.o. na tel: 302-865, radnim danom od 08,00-12,00 sati.