NOVOSTI

Obavijest o prodaji grobnica

pro 14, 2018 | Novosti - Objave

Trgovačko Društvo “Nasadi” d.o.o. objaviti će oglas o javnoj prodaji grobnica koje su stekle zakonske uvjete da se mogu smatrati napuštenim i da se mogu ponovo dodijeliti na korištenje, sukladno članku 14. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98,50/12, 89/17).                                                                                                                                            Navedene grobnice su: N.G.B., polje V., grobnica 47; S.G.C., grobnica 47; N.G.B., polje IV., grobnica 12; P.G., grobnica 205; N.G.B., polje X., grobnica 8; P.G., grobnica 121; P.G., grobnica 7 i P.G., grobnica 225.

Sukladno Članku 14. Zakona o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12, 89/17),

1. Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

2. Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

3. Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Ukoliko se, u postupku javne prodaje grobnica, kao jedna od ponuda nađe ponuda nekog od zakonskih nasljednika bivših korisnika grobnice, isti ima pravo prvokupa po cijeni najpovoljnije ponude koja pristigne u otvorenom roku za dostavljanje ponuda.

Oglas o javnoj prodaji možete pogledati ovdje.

Direktor: 

Lenko Ugrinić, mag.oec.