NOVOSTI

Oglas za javnu prodaju teretnog motornog vozila društva

svi 15, 2018 | Novosti - Objave

Na temelju suglasnosti Nadzornog odbora za prodaju teretnog vozila Društva, danoj na 193. sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 26. veljače 2018. godine, Nasadi d.o.o., 14. svibnja 2018. godine, oglašava:

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU TERETNOG MOTORNOG VOZILA DRUŠTVA

1. PREDMET PRODAJE:

2. UVJETI PRODAJE:

Prodaja teretnog vozila iz točke 1. provesti će se putem javnog prikupljanja ponuda.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezu polaganja jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene, na IBAN broj: HR4923400091110223226 (kod Privredne banke Zagreb d.d.), poziv na broj odobrenja: navesti datum

Vozilo se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno“ i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za vozilo dostavila svoju ponudu.

Poreze i pristojbe u vezi s prodajom i prijenosom prava vlasništva dužan je platiti kupac i to na prodajnu cijenu vozila.

Ponude za teretno vozilo, uz obvezni dokaz o uplati jamčevine, dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Nasadi d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, 23 000 Zadar, „PONUDA ZA JAVNU PRODAJU TERETNOG VOZILA- NE OTVARAJ”, do dana 28. svibnja 2018. godine u 12:00 sati, odnosno do otvaranja ponuda. Naknadno zaprimljene ponude neće se razmatrati.

Nadmetanje provodi povjerenstvo sastavljeno od tri člana.

Nadmetanje je pravovaljano ako sudjeluje najmanje jedan natjecatelj.

Pravo na kupnju vozila ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da kupoprodajna cijena ( s PDV-om ) ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom tržne vrijednosti teretnog vozila po ovlaštenom sudskom vještaku prometne struke.

Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda i za koju je uredno uplaćena jamčevina.

Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za teretno vozilo dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude, s prodavateljem sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila i uplatiti ponuđeni iznos. U protivnom se smatra da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine kao i natjecatelj koji odustane od nadmetanja nakon već uplaćene jamčevine.

Ukoliko natjecatelj koji ponudi najveći iznos u roku od 7 (sedam) dana ne sklopi ugovor o kupoprodaji vozila i uplati navedeni iznos, pravo kupnje stječe natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti. Ukoliko natjecatelj s drugom ponudom po vrijednosti odustane od kupnje, nadmetanje će biti ponovljeno.

Isporuka vozila se obavlja po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.

Natjecatelju koji na nadmetanju ne uspije ostvariti pravo na kupnju vozila vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 14 dana od dana provođenja nadmetanja.

JAVNO OTVARANJE PONUDA ĆE SE ODRŽATI dana 28. svibnja 2018. godine godine u prostorijama „Nasadi” d.o.o., s početkom u 12:00 sati.

Sve potrebne informacije i dogovor za razgledavanje teretnog vozila može se dobiti na broj: 023 302 865 svaki radni dan od 08:00-12:00 sati.

Nasadi d.o.o. Zadar