Unutarnje ustrojstvo i nadzorni odbor

Radom i poslovanjem tvrtke Nasadi d.o.o. rukovodi direktor Društva kojeg imenuje i razrješava Skupština Društva. Rad i poslovanje tvrtke Nasadi d.o.o. nadzire Nadzorni odbor čija se nadležnost, sastav i način izbora uređuje Statutom.

Rad Društva se organizira u sektore unutar kojih se organiziraju službe. Razlikuje se pet sektora odnosno:

Sektor uprave:

Direktor:

Josip Krnčević, dipl. ing. šum.

Tel: +385 (0) 23 302 865

Sektor općih, pravnih, kadrovskih i komercijalnih poslova:

Rukovoditeljica sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova:

Ivana Ljubković Lučić, dipl. iur.

Tel: +385 (0) 23 302 861
Mob: +385 (0) 91 311 2566
E-mail: [email protected]

Financijsko-računovodstveni sektor:

Rukovoditelj financijsko-računovodstvenog sektora:

Marino Pavlović, dipl. oec.

Tel: +385 (0) 23 302 872
Mob: +385 (0) 95 311 2200
E-mail: [email protected]

Sektor hortikulture:

Rukovoditeljica sektora hortikulture:

mr. sc. Mirna Petricioli, dipl. ing. agr.

Tel: +385 (0) 23 302 873
Mob: +385 (0) 91 798 7199
E-mail: [email protected]

Voditeljica službe biljne proizvodnje:

Vesna Bakić, dipl. ing. agr.

Tel: +385 (0) 23 322 945
Mob: +385 (0) 91 311 2564
E-mail: [email protected]

Sektor plana i analize biljne proizvodnje:

Rukovoditeljica sektora plana i analize

Zrinka Prusac, dipl.ing.agr.

Tel: +385 (0) 23 302 882
Mob: +385 (0) 91 311 2563
E-mail: [email protected]

Sektor groblja:

Rukovoditeljica gradskih groblja i pogrebnih usluga:

Ivana Perić dipl. oec.

Mob: +385 (0) 91 311 2451
E-mail: [email protected]

NADZORNI ODBOR:

Rad i poslovanje tvrtke Nasadi d.o.o. nadzire Nadzorni odbor čija se nadležnost, sastav i način izbora uređuje Statutom Društva, a čine ga:

 

Tomislav Korona – predsjednik nadzornog odbora
Ante Ćurković – zamjenik predsjednika
Tomislav Medić – 
član nadzornog odbora