NOVOSTI

USME­NO JAV­NO NAD­ME­TANJE ZA KO­RI­ŠTE­NJE JAVNIH POVR­ŠI­NA

lis 12, 2017 | Novosti - Objave

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10,3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst) i članka 45. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“, broj 1/12, 2/12 i 4/14,3/15 i 4/17) Gradonačelnik Grada Zadra, dana 10. listopada 2017. godine donosi Zaključak  po kojem tvrtka „Nasadi“ d.o.o. Zadar zastupana po direktoru Lenku Ugriniću, mag.oec., raspisuje i objavljuje:


USMENO JAVNO NADMETANJE
za korištenje javnih površina za prigodnu prodaju 
cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih

I. Raspisuje se javno nadmetanje za korištenje javnih površina radi prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih na sljedećim lokacijama u Zadru:
    1) ZLATARSKA ULICA (Gradska tržnica) 11 prodajnih mjesta (od red. br. 1. do 7. i 10. do 13.)
    2) ULICA H. V. HRVATINIĆA (Gradska tržnica) 13 prodajnih mjesta (od red. br. 8. do 9. i od 14. do 24.)
    3) ULICA FRANKA LISICE ( Gradsko groblje ) 21 prodajno mjesto
    4) OBALA KNEZA BRANIMIRA (kod kavane) 8 prodajnih mjesta
    5) TRG KNEZA VIŠESLAVA (bivša tržnica Relja) 17 prodajnih mjesta
Za svako prodajno mjesto određuje se površina od 2,00 m2 . Odobrava se postava sklopivih stolica i sličnih pokretnih naprava, a nije dopuštena postava štandova na lokacijama 1)., 2)., 4)., 5)., osim na području 3)., ULICA FRANKA LISICE  (Gradsko groblje) 21 prodajno mjesto, gdje prodajno mjesto uključuje i korištenje štanda.
II. Razdoblje korištenja navedenih javnih površina je od dana 28. listopada 2017. godine do 02. studenog 2017. godine.
III. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe.
IV. Usmenu licitaciju započinjemo sa cijenom u koju je uključen PDV 25%, početna cijena prodajnog mjesta iznosi : 
    • 950,00 kn (760,00 kn + PDV 25%) za lokaciju pod red. br. 3).
    • 750,00 kn (600,00 kn + PDV 25%) za lokaciju pod red. br. 1). , 2). i 4).
    • 350,00 kn ( 280,00 kn + PDV 25%) za lokaciju pod red. br. 5). 
Ponuđena cijena za prodajno mjesto smatrat će se naknadom za korištenje javnih površina za čitavo vremensko razdoblje.
Svaki natjecatelj može, bez obzira na visinu ponude, na svakoj lokaciji koristiti samo jedno prodajno mjesto.
Sudionici su dužni održavati čistoću na prodajnom mjestu, te nakon proteka korištenja javne površine, istu ostaviti u stanju u kakvom su je zatekli.
Kontrolu nad korištenjem prodajnih mjesta i održavanjem čistoće vršiti će komunalni redari Grada Zadra i djelatnici tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar.
Uvid u grafički prikaz lokacija i ostale informacije mogu se dobiti u tvrtci „Nasadi“ d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar.
Za natjecatelje koji do 26. listopada 2017. godine ne uplate ponuđenu svotu na IBAN: HR1324070001100352493 (otvoren kod OTP banke) s naznakom „ Korištenje javnih površina za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća“ i ne ishode potvrdu tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar, smatrat će se da su odustali od nadmetanja.

Usmeno javno nadmetanje održati će se u utorak, 24. listopada 2017. godine u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra.