NOVOSTI

USMENO JAVNO NADMETANJE za korištenje javnih površina za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća

lis 4, 2022 | Novosti - Objave

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 7. rujna 2022. godine, Klasa: 363-01/22-01/335 Urbroj: 2198/01-2-22-3, kojim je odobreno privremeno korištenje javnih površina radi organiziranja prigodne prodaje cvijeća i svijeća “Nasadima d.o.o.”,  Trgovačko društvo „Nasadi“ d.o.o. zastupano po direktoru Josipu Krnčeviću, dipl.ing.šum., objavljuje:

USME­NO JAV­NO NAD­ME­TANJE

za ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na za pri­godnu pro­daju

cvi­je­ća i svi­je­ća po­vo­dom Dana mr­tvih

I. Usmeno javno nadme­tanje za ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na radi pri­godne pro­daje cvi­je­ća i svi­je­ća po­vo­dom Dana mr­tvih odvijati će se na slje­de­ćim lo­kaci­jama u Zadru:

1) ZLA­TARSKA ULICA (Gradska trž­ni­ca) 14 pro­dajnih mje­sta (od red.br. 1. do 10. i od  13. do 16.)

2) ULICA H. V. HRVA­TINIĆA (Gradska trž­ni­ca) 20 pro­dajnih mje­sta (od red.br. 11. i 12. , zatim od 17. do 24. i  od 24. do 34.)

3) ULICA FRANKA LISICE ( Gradsko groblje ) 21 pro­dajno mje­sto

4) OBA­LA KNEZA BRA­NIMIRA (kod kavane) 14 pro­dajnih mje­sta ( od red.br. 1. do 8. i od 9. do 14.)

5) TRG KNEZA VIŠESLA­VA (bivša trž­nica Re­lja) 17 pro­dajnih mje­sta

Za svako pro­dajno mje­sto odre­đuje se povr­ši­na od 2,00 m2 .

Odo­brava se po­stava sklo­pi­vih sto­li­ca i sličnih po­kretnih naprava, a ni­je do­pušte­na po­stava štando­va na lokaci­jama 1)., 2)., 4)., 5).,  osim na području 3)., ULICA FRANKA LISICE (Gradsko groblje) 21 pro­dajno mje­sto, gd­je pro­dajno mjesto uključuje i ko­rištenje štanda.

II. Razdoblje ko­ri­šte­nja nave­de­nih javnih povr­ši­na je od dana 28. li­stopada 2022. godi­ne do 2. stu­denog 2022. godi­ne.

III. Natje­cati se mo­gu sve fizič­ke i pravne oso­be.

IV. Usmeno javno nadmetanje započinje početnom cijenom u koju je uključen PDV 25%, a po­četna ci­je­na pro­dajnog mje­sta izno­si :

• 1000,00 kn (800,00 kn + PDV 25%) za lo­kaci­ju pod red. br. 3).

• 800,00 kn (640,00 kn + PDV 25%) za lo­kaci­ju pod red. br. 1). , 2). i 4).

• 400,00 kn ( 320,00 kn + PDV 25%) za lo­kaci­ju pod red. br. 5).

Svaki natje­catelj mo­že, bez obzi­ra na vi­si­nu po­nude, na svakoj lo­kaci­ji ko­ri­sti­ti samo jedno pro­dajno mje­sto.

Sudio­ni­ci su duž­ni odr­žavati či­sto­ću na pro­dajnom mje­stu, te nakon pro­te­ka korištenja javne povr­ši­ne, istu ostavi­ti u stanju u kakvom su je zate­kli.

Kontro­lu nad ko­ri­šte­njem pro­dajnih mje­sta i odr­žavanjem či­sto­će vr­ši­ti će ko­munalni re­dari Grada Zadra i dje­latni­ci tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar.

Uvid u grafič­ki pri­kaz lo­kaci­ja i ostale infor­maci­je mo­gu se do­bi­ti u tvrtci „Nasadi“ d.o.o., Perivoj Vladi­mi­ra Nazo­ra 1, Zadar i uoči javnog nadmetanja.

Za natje­cate­lje ko­ji do 27. li­sto­pada 2022. go­di­ne ne uplate po­nuđe­nu svo­tu na IBAN: HR6423600001102045609 (otvoren kod Zagrebačke banke) s naznakom „Ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na za pri­godnu pro­daju cvi­je­ća i svijeća“ i ne isho­de potvr­du tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar, smatrat će se da su odustali od nadme­tanja.

Usme­no javno nadme­tanje odr­žati će se u utorak, 11. li­sto­pada 2022. go­di­ne u 10.00 sati u Ve­li­koj vi­jećni­ci Grada Zadra.

                                                                                                                                          Nasadi d.o.o.