NOVOSTI

USMENO JAVNO NADMETANJE za korištenje javnih površina za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća

lis 4, 2021 | Novosti - Objave

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 13. rujna 2021. godine, Klasa: 363-01/21-01/256 Urbroj: 2198/01-2-21-3, kojim je odobreno privremeno korištenje javnih površina radi organiziranja prigodne prodaje cvijeća i svijeća “Nasadima d.o.o.”, Trgovačko društvo „Nasadi“ d.o.o. zastupano po direktoru Josipu Krnčeviću, dipl.ing.šum., objavljuje:USMENO JAVNO NADMETANJEza korištenje javnih površina za prigodnu prodajucvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih

I. Usmeno javno nadmetanje za korištenje javnih površina radi prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih odvijati će se na sljedećim lokacijama u Zadru:

1) ZLATARSKA ULICA (Gradska tržnica) 14 prodajnih mjesta (od red.br. 1. do 10. i od 13. do 16.)

2) ULICA H. V. HRVATINIĆA (Gradska tržnica) 20 prodajnih mjesta (od red.br. 11. i 12. , zatim od 17. do 24. i od 24.       do 34.)

3) ULICA FRANKA LISICE (Gradsko groblje) 21 prodajno mjesto

4) OBALA KNEZA BRANIMIRA (kod kavane) 14 prodajnih mjesta (od red.br. 1. do 8. i od 9. do 14.)

5) TRG KNEZA VIŠESLAVA (bivša tržnica Relja) 17 prodajnih mjesta

Za svako prodajno mjesto određuje se površina od 2,00 m2 .

Odobrava se postava sklopivih stolica i sličnih pokretnih naprava, a nije dopuštena postava štandova na lokacijama 1)., 2)., 4)., 5)., osim na području 3)., ULICA FRANKA LISICE (Gradsko groblje) 21 prodajno mjesto, gdje prodajno mjesto uključuje i korištenje štanda.

II. Razdoblje korištenja navedenih javnih površina je od  28. listopada 2021. godine do 02. studenog 2021. godine.

III. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe.

IV. Usmeno javno nadmetanje započinje početnom cijenom u koju je uključen PDV 25%, a početna cijena prodajnog mjesta iznosi :

• 950,00 kn (760,00 kn + PDV 25%) za lokaciju pod red. br. 3).

• 750,00 kn (600,00 kn + PDV 25%) za lokaciju pod red. br. 1). , 2). i 4).

• 350,00 kn (280,00 kn + PDV 25%) za lokaciju pod red. br. 5).

Svaki natjecatelj može, bez obzira na visinu ponude, na svakoj lokaciji koristiti samo jedno prodajno mjesto.

Sudionici su dužni održavati čistoću na prodajnom mjestu, te nakon proteka korištenja javne površine, istu ostaviti u stanju u kakvom su je zatekli.

Sukladno preporukama Nacionalnog stožera, molimo da se svi korisnici pridržavaju preporuka te održavaju socijalnu distancu i tijekom prodaje u interakciji s kupcima, koriste zaštitne maske.

Kontrolu nad korištenjem prodajnih mjesta i održavanjem čistoće vršiti će komunalni redari Grada Zadra i djelatnici tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar.

Uvid u grafički prikaz lokacija i ostale informacije mogu se dobiti u tvrtci „Nasadi“ d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar i uoči javnog nadmetanja.

Za natjecatelje koji do 27. listopada 2021. godine ne uplate ponuđenu svotu na IBAN: HR6423600001102045609 (otvoren kod Zagrebačke banke) s naznakom „Korištenje javnih površina za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća“ i ne ishode potvrdu tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar, smatrat će se da su odustali od nadmetanja.

Usmeno javno nadmetanje održati će se u četvrtak, 14. listopada 2021. godine u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra.

Napomena: Sukladno preporukama Nacionalnog stožera, molimo da se u zatvorenom prostoru prilikom nadmetanja svi sudionici pridržavaju preporuka i održavaju socijalnu distancu i koriste zaštitne maske.