NOVOSTI

USME­NO JAV­NO NAD­ME­TANJE za pro­daju cvi­je­ća i svi­je­ća

lis 9, 2020 | Novosti - Objave

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 23. rujna 2020. godine, Klasa: 363-01/20-01/385 Urbroj: 2198/01-2-20-3, kojim je odobreno privremeno korištenje javnih površina radi organiziranja prigodne prodaje cvijeća i svijeća, Trgovačko društvo „Nasadi“ d.o.o. zastupano po direktoru Josipu Krnčeviću, dipl.ing.šum., objavljuje:USME­NO JAV­NO NAD­ME­TANJEza ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na za pri­godnu pro­dajucvi­je­ća i svi­je­ća po­vo­dom Dana mr­tvih

I. Usmeno javno nadme­tanje za ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na radi pri­godne pro­daje cvi­je­ća i svi­je­ća po­vo­dom Dana mr­tvih odvijati će se na slje­de­ćim lo­kaci­jama u Zadru:

1) ZLA­TARSKA ULICA (Gradska trž­ni­ca) 11 pro­dajnih mje­sta (od red.br. 1. do 7. i 10. do 13.)

2) ULICA H. V. HRVA­TINIĆA (Gradska trž­ni­ca) 13 pro­dajnih mje­sta (od red.br. 8. do 9. i od 14. do 24.)

3) ULICA FRANKA LISICE ( Gradsko groblje ) 21 pro­dajno mje­sto

4) OBA­LA KNEZA BRA­NIMIRA (kod kavane) 8 pro­dajnih mje­sta

5) TRG KNEZA VIŠESLA­VA (bivša trž­nica Re­lja) 17 pro­dajnih mje­sta

Za svako pro­dajno mje­sto odre­đuje se povr­ši­na od 2,00 m2 .

Odo­brava se po­stava sklo­pi­vih sto­li­ca i sličnih po­kretnih naprava, a ni­je do­pušte­na po­stava štando­va na lokaci­jama 1)., 2)., 4)., 5)., osim na području 3)., ULICA FRANKA LISICE (Gradsko groblje) 21 pro­dajno mje­sto, gd­je pro­dajno mjesto uključuje i ko­rištenje štanda.

II. Razdoblje ko­ri­šte­nja nave­de­nih javnih povr­ši­na je od dana 28. li­stopada 2020. godi­ne do 02. stu­denog 2020. godi­ne.

III. Natje­cati se mo­gu sve fizič­ke i pravne oso­be.

IV. Usmeno javno nadmetanje započinje početnom cijenom u koju je uključen PDV 25%, a po­četna ci­je­na pro­dajnog mje­sta izno­si :

• 950,00 kn (760,00 kn + PDV 25%) za lo­kaci­ju pod red. br. 3).

• 750,00 kn (600,00 kn + PDV 25%) za lo­kaci­ju pod red. br. 1). , 2). i 4).

• 350,00 kn ( 280,00 kn + PDV 25%) za lo­kaci­ju pod red. br. 5).

Svaki natje­catelj mo­že, bez obzi­ra na vi­si­nu po­nude, na svakoj lo­kaci­ji ko­ri­sti­ti samo jedno pro­dajno mje­sto.

Sudio­ni­ci su duž­ni odr­žavati či­sto­ću na pro­dajnom mje­stu, te nakon pro­te­ka korištenja javne povr­ši­ne, istu ostavi­ti u stanju u kakvom su je zate­kli.

Sukladno preporukama Nacionalnog stožera, molimo da se svi korisnici pridržavaju preporuka te održavaju socijalnu distancu i tijekom prodaje u interakciji s kupcima, koriste zaštitne maske.

Kontro­lu nad ko­ri­šte­njem pro­dajnih mje­sta i odr­žavanjem či­sto­će vr­ši­ti će ko­munalni re­dari Grada Zadra i dje­latni­ci tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar.

Uvid u grafič­ki pri­kaz lo­kaci­ja i ostale infor­maci­je mo­gu se do­bi­ti u tvrtci „Nasadi“ d.o.o., Perivoj Vladi­mi­ra Nazo­ra 1, Zadar i uoči javnog nadmetanja.

Za natje­cate­lje ko­ji do 27. li­sto­pada 2020. go­di­ne ne uplate po­nuđe­nu svo­tu na IBAN: HR1324070001100352493 (otvoren kod OTP banke) s naznakom „Ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na za pri­godnu pro­daju cvi­je­ća i svijeća“ i ne isho­de potvr­du tvrtke „Nasadi“ d.o.o. Zadar, smatrat će se da su odustali od nadme­tanja.

Usme­no javno nadme­tanje odr­žati će se u četvrtak, 15. li­sto­pada 2020. go­di­ne u 10:00 sati u Ve­li­koj vi­jećni­ci Grada Zadra.

Napomena: Sukladno preporukama Nacionalnog stožera, molimo da se u zatvorenom prostoru prilikom nadmetanja svi sudionici pridržavaju preporuka i održavaju socijalnu distancu i koriste zaštitne maske.