NOVOSTI

Usmeno javno nadmetanje

lis 5, 2023 | Novosti - Objave

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, od dana 18. rujna 2023. godine, Klasa: 363-01/23-01/382 Urbroj: 2198/01-2-23-3, kojim je odobreno privremeno korištenje javnih površina radi organiziranja prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom Dana mrtvih Društvu Nasadi d.o.o., Trgovačko društvo Nasadi d.o.o. zastupano po direktoru Josipu Krnčeviću, dipl.ing.šum., objavljuje:

USME­NO JAV­NO NAD­ME­TANJE

za ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na za pri­godnu pro­daju

cvi­je­ća i svi­je­ća po­vo­dom Dana mr­tvih

Usmeno javno nadme­tanje za ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na radi pri­godne pro­daje cvi­je­ća i svi­je­ća po­vo­dom Dana mr­tvih odvijati će se na slje­de­ćim lo­kaci­jama u Zadru:

1) ZLA­TARSKA ULICA (Gradska trž­ni­ca) -14 pro­dajnih mje­sta (od red.br. 1. do 10. i od 13. do 16.)

2) ULICA H. V. HRVA­TINIĆA (Gradska trž­ni­ca) -20 pro­dajnih mje­sta (od red.br. 11. i 12., zatim od

    17. do 24. i  od 24. do 34.)

3) ULICA FRANKA LISICE (Gradsko groblje) -21 pro­dajno mje­sto

4) OBA­LA KNEZA BRA­NIMIRA (plato ispred kavane Branimir) -14 pro­dajnih mje­sta (od red.br.

    1.do 8. i od 9. do 14.)

5) TRG KNEZA VIŠESLA­VA (prolaz ispred ulaza zgrade Zrinsko-Frankopanska 1 (bivša

    tržnica Re­lja) -17 pro­dajnih mje­sta

Za svako pro­dajno mje­sto odre­đuje se povr­ši­na od 2,00 m² .

Odo­brava se po­stava sklo­pi­vih sto­li­ca i sličnih po­kretnih naprava, a ni­je do­pušte­na po­stava štando­va na lokaci­jama 1), 2), 4), 5), osim na području 3) ULICA FRANKA LISICE (Gradsko groblje) za 21 pro­dajno mje­sto, gd­je pro­dajno mjesto uključuje i ko­rištenje štanda.

Razdoblje ko­ri­šte­nja nave­de­nih javnih povr­ši­na je od dana 28. li­stopada 2023. godi­ne do 2. stu­denog 2023. godi­ne.

Natje­cati se mo­gu sve fizič­ke i pravne oso­be.

Usmeno javno nadmetanje započinje početnom cijenom u koju je uključen PDV 25%, a po­četna ci­je­na pro­dajnog mje­sta izno­si :

133,00 eura  (106,40 eura + PDV 25%),(1002,09 kn) za lo­kaci­ju pod red. br. 3)

107,00 eura  (85,60 eura  + PDV 25%), (806,19 kn)   za lo­kaci­ju pod red. br. 1), 2) i 4)

•   54,00 eura  (43,20 eura + PDV 25%), (406,86 kn)    za lo­kaci­ju pod red. br. 5)

Svaki natje­catelj mo­že, bez obzi­ra na vi­si­nu po­nude, na svakoj lo­kaci­ji ko­ri­sti­ti samo jedno pro­dajno mje­sto.

Sudio­ni­ci su duž­ni odr­žavati či­sto­ću na pro­dajnom mje­stu, te nakon prestanka korištenja javne povr­ši­ne, istu ostavi­ti u stanju u kakvom su je zate­kli.

Uvid u grafič­ki pri­kaz lo­kaci­ja i ostale infor­maci­je mo­gu se do­bi­ti u tvrtci Nasadi d.o.o., Perivoj Vladi­mi­ra Nazo­ra 1, Zadar i uoči javnog nadmetanja.

Kontro­lu nad ko­ri­šte­njem pro­dajnih mje­sta i odr­žavanjem či­sto­će vr­ši­ti će ko­munalni re­dari Grada Zadra i radnici tvrtke Nasadi d.o.o.

Za natje­cate­lje ko­ji do 27. li­sto­pada 2023. go­di­ne ne uplate po­nuđe­nu svo­tu na IBAN: HR6423600001102045609 (otvoren kod Zagrebačke banke) s naznakom „Ko­ri­šte­nje javnih povr­ši­na za pri­godnu pro­daju cvi­je­ća i svijeća“ i ne isho­de potvr­du tvrtke Nasadi d.o.o. Zadar, smatrat će se da su odustali od nadme­tanja.

Usme­no javno nadme­tanje odr­žati će se u četvrtak 12. li­sto­pada 2023. go­di­ne u 10.00 sati u Ve­li­koj vi­jećni­ci Grada Zadra.