Trgovačko Društvo “Nasadi” d.o.o. objavljuje javni natječaj za ponovnu dodjelu napuštenih grobnih mjesta na korištenje, te prodaju opreme i uređaj groba (grobnica) na Gradskom groblju u Zadru. Napuštene grobnice su grobnice koje su stekle zakonske uvjete da se mogu smatrati napuštenim i da se mogu  ponovo dodijeliti na korištenje sukladno članku 14. Zakona o grobljima  (Narodne novine broj 19/98, 50/12, 89/17) Grobnice su navedene sa sljedećim početnim cijenama (u  iskazanoj početnoj cijeni uračunat je PDV):

1.P.G., grobnica 121                            3 ukopna mjesta                                                                                             armirano-betonska ploča,armirano-betonski zidovi u relativno dobrom stanju; ima 2 police s tri ukopna mjesta, ukop s predne strane; moguće oblaganje “repenom” ili dr. vapnenačkim kamenom, sačuvati postojeći nadgrobni spomenik s fotografijama i imenima prijašnjih korisnika i vazu početna cijena iznosi 5.972,53 eura, ( 45.000,00 kuna).
2.P.G.,       grobnica  7                       6  ukopnih mjesta                                                              betonski zidovi u relativno lošem stanju, nema polica, moguće izgraditi 4 police sa 6 ukopnih mjesta, ukop s prednje strane; dopušta se sanacija oštećenja i oblaganje najdonje baze kamenom “repen”; treba sačuvati arhitektonski oblik i izvorni izgled, nema mogućnosti promjene i prekrivanja postojećih natpisa i nema mogućnosti uklanjanja križa i vaze; moguće dodavanje nove kose natpisne pločepočetna cijena iznosi 9.290,60 eura (70.000,00 kuna).

            Navedena grobna mjesta mogu se razgledati svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, na Gradskom groblju u Zadru, na adresi Franka Lisice 46, gdje je moguće izvršiti uvid u Procjembeni elaborat za svaku pojedinu grobnicu, kao i u naputak Uprave za zaštitu kulturne baštine sa smjernicama za dozvoljene radove, jer je za svaku pojedinu grobnicu potrebno zatražiti i ishoditi rješenje o prethodnom odobrenju za predmetne radove od strane Uprave za za štitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Zadru. 

            Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, bez mogućnosti naknadnih prigovora.

            Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici Trgovačkom društvu NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, s naznakom: „PONUDA ZA KUPNJU GROBNICE –NE OTVARAJ“.

            Rok za dostavu ponuda je do dana 23. kolovoza 2023. godine do 12,00 sati, odnosno do otvaranja ponuda.  Ponude koje ne stignu do dana 23. kolovoza 2023. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, neće se razmatrati.

            Pravo na kupnju grobnice ostvaruje natjecatelj koji ponudi najveći iznos s tim da ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene utvrđene procjenom realne vrijednosti grobnice po ovlaštenom sudskom vještaku građevinske struke i procjenitelju nekretnina.                                  

            Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik o zaprimanju ponuda.

            Natjecatelj koji ponudi najveću cijenu za grobnicu dužan je  u roku od 3 (tri) dana od dana odabira njegove ponude s Nasadima d.o.o. sklopiti ugovor o kupoprodaji opreme i uređaja groba (grobnice), te će mu se izdati Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje i visini naknade za korištenje grobnog mjesta na Gradskom groblju u Zadru.

            Prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji opreme i uređaja groba (grobnice), uz izlicitiranu cijenu za opremu i uređaj groba (grobnice), kupac je dužan platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta u iznosu od 73,00 eura + PDV po m², (550,00 kuna +PDV po m²).

            Ukoliko se kao jedna od ponuda nađe ponuda nekog od zakonskih nasljednika bivših korisnika grobnica, isti ima pravo prvokupa po cijeni najpovoljnije ponude koja pristigne u otvorenom roku za dostavljanje ponuda.           

            Sve informacije mogu se dobiti na telefon 023/302-865 svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.           Uprava Društva zadržava pravo poništiti predmetni Javni natječaj bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                                                  Nasadi d.o.o.